O projekcie

Tydzień Edukacji Pozaformalnej i Kulturalnej organizowany przez Fundację Teatrikon odbędzie się w dniach 23-27 września 2013 roku w dziesięciu lubelskich szkołach ponadgimnazjalnych. Projekt ma na celu promocję edukacji pozaformalnej i kulturalnej w środowisku młodzieżowym. Wydarzenie uświetni konferencja poświęcona edukacji i kulturze, na którą zostaną zaproszeni teoretycy, praktycy, badacze, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Na zakończenie projektu – 29 września – odbędzie się gra miejska dla licealistów nt. kultury w mieście.

ZAJĘCIA W LICEACH 23-27 września 2013 
W ramach projektu w 10 szkołach w Lublinie odbędą się: otwarte spotkania dotyczące lubelskiej kultury, warsztaty edukacji pozaformalnej i lekcje pokazowe z zastosowaniem metod edukacji pozaformalnej.

Podczas pierwszego spotkania młodzież dowie się gdzie szukać informacji o wydarzeniach kulturalnych, pozna najważniejsze miejskie instytucje kultury jak również organizowane przez nich projekty.  Szczególny nacisk położymy na organizacje i instytucje które swoją ofertę kierują do młodzieży ponadgimnazjalnej.

Drugi warsztat przybliży uczestnikom zagadnienie edukacji pozaformalnej, zwróci uwagę młodzieży na świadome kształtowanie swoich doświadczeń i udowodni jak wiele umiejętności i wiedzy zdobywają codziennie nawet poza murami szkoły.

Trzeci warsztat pokaże zarówno uczniom jak i nauczycielom jak codzienna lekcja może być ciekawsza i bardziej efektywna przy zastosowaniu metod aktywizujących uczniów.

KONFERENCJA 25 września 2013 
Konferencja otwierająca wydarzenie została podzielona na 3 bloki tematyczne: metodyka nauczania, prezentacja nowych systemów edukacyjnych, kultura w lublinie oczami lubelski licealistów – prezentacja wyników badań.  W ramach każdego z bloków zostaną zaprezentowane trzy referaty: jeden wygłosi zaproszony ekspert, drugi praktyk, zaś trzeci licealista. Po zakończeniu wystąpień będzie okazja do dyskusji nad zaprezentowanymi stanowiskami.

GRA MIEJSKA 29 września 2013 
Gry odbywające się w przestrzeni miasta pomagają to miasto poznać, zrozumieć, zbadać za pomocą własnych zmysłów. Zabawa zorganizowana dla licealistów, wybranych spośród młodzieży uczestniczącej w prowadzonych w ramach TEPiKu warsztatach, pokaże im ile możliwości na kreatywne i niekonwencjonalne spędzenie czasu oferuje Lublin. To miasto, w którym nie można się nudzić – a wszystko za sprawą jego bogatej kultury kryjącej się nie tylko w zabytkach, ale też w instytucjach i organizacjach proponujących wachlarz wydarzeń.

OPIS PROJEKTU
Tydzień Edukacji Pozaformalnej i Kulturalnej to projekt który od 3 lat był organizowany w ramach LOkomotyw (projektu który ma na celu aktywizację społeczno- kulturalną uczniów lubelskich liceów) Wydarzenie to cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiliśmy przekształcić je w oddzielny projekt, żeby stworzyć należytą przestrzeń do promocji idei edukacji pozaformalnej i kulturalnej.  Edukację pozaformalną należy definiować jako wszystkie działania, które mają na celu poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności praktycznych, ale nie odbywają się w ramach formalnie ustalonego systemu oświaty. Jest to nauka poza szkołą, uczelnią wyższą, kursem czy szkoleniem. Opiera się na praktyce, doświadczeniu i aktywności ucznia. Metody stosowane w edukacji pozaformalnej to wszelkiego rodzaju warsztaty, wykonywanie powierzonych zadań, działania praktyczne. Odbywa się zgodnie z zasadą: Powiedz mi, a zapomnę, pokaz mi, a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem. Zaś edukację kulturalną w myśl listu intencyjnego ministrów  KiDN oraz EN z marca 2008 r jako „przede wszystkim kształtowanie i ciągłe podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa”. Te dwa sposoby edukacji zaczynają pełnić we współczesnym świecie coraz większą rolę  ponieważ wciąż zmieniający się świat przekonuje współczesne społeczeństwa, że edukacja formalna jest niewystarczająca i niezbędne jest uzupełnienie jej o metody edukacji pozaformalnej dzięki której uczniowie zdobywają niezbędne na rynku pracy kompetencje a edukacja kulturalna pozwala kształtować obywateli świadomych dorobku swojej kultury.

TEPiK jest próbą włączenia się w toczący się od dawna dyskurs dotyczący istniejącego systemu edukacji. Wierzymy że nasz projekt  przyczynia się do aktywizacji młodzieży - jego działania pokazują, że proces nauki nie ogranicza się wyłącznie do czytania książek oraz rozwiązywania testów - nauka poprzez doświadczenie, możliwość bezpośredniej pracy z drugim człowiekiem oraz refleksja nad obecnym systemem edukacji przyczyniają się wzrostu zaangażowania emocjonalnego uczniów w proces nauki, a to m.in. wg Kena Robinsona (brytyjskiego specjalisty w dziedzinie rozwoju kreatywnej edukacji) przyczynia się do uzyskiwania lepszych efektów w nauczaniu oraz holistycznym rozwoju jednostki. Nasz projekt uczy młodzież samodzielnego myślenia i otwierania się na nowe możliwości jakie może nieść ze sobą współczesna edukacja. Dodatkowo aspekt edukacji kulturalnej pomaga w budowaniu lokalnej tożsamości młodych ludzi, którzy często nie zdają sobie sprawy z otaczającego ich dziedzictwa kulturowego oraz oferty działań kulturalnych jakie są do nich skierowane.

 


 

Projekt Tydzień Edukacji Pozaformalnej i Kulturalnej jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Lublin