Statut Fundacji Teatrikon

 

 

 

Statut
Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży - “Teatrikon”

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży - "Teatrikon" - w dalszych częściach dokumentu zwana jest Fundacją.
2. Fundacja ustanowiona została przez
- Katarzynę Jóźwik
    - Dariusza Figurę
    zwanych w dalszej części Statutu Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym     przez notariusza Małgorzatę Sierocką w kancelarii notarialnej w Lublinie, w dniu     28.01.2010r.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97, zm. Dz.U. Nr 19 z 1991r., poz. 82) , innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
4. Fundacja może posługiwać się następującymi skrótami: "Fundacja Teatrikon", "Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży", "Fundacja T.E.A.M." oraz "Fundacja T.E.A.M. Teatrikon".
5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
6. Fundacja może posługiwać się pieczęcią zawierającą znak graficzny oraz nazwę Fundacji.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Lublin.
3. Fundacja może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza jej granicami.
4. Fundacja może  tworzyć oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, a także Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji lub zrzeszeń.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
6. Nadzór na Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury.

§ 3

1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną zgodnie z celami Fundacji.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 4
           
    Celem Fundacji jest:
1. Animacja życia kulturalnego oraz kształcenie młodzieży.  
2. Upowszechnienie i promowanie działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, zwłaszcza wśród młodzieży w wieku szkolnym i wśród studentów.
3. Integracja środowisk młodzieży aktywnej oraz wzajemna wymiana doświadczeń.
4. Edukacja młodzieży, szczególnie w obrębie działań artystycznych i kulturalnych oraz edukacja międzykulturowa.
5. Wyrównywanie szans w dostępie do kultury i edukacji wśród młodzieży z mniejszymi szansami oraz zagrożonej wykluczeniem.
6. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej młodym, uzdolnionym osobom, będącym twórcami, animatorami życia kulturalnego, liderami społeczności lokalnych.
7. Wspieranie holistycznego rozwoju jednostki w społeczeństwie oraz tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rozwoju kreatywności, narodzin idei, myślenia w sposób przedsiębiorczy.
8. Wspieranie niekonwencjonalnych działań w sferze kultury, sztuki, edukacji i animacji.
9. Diagnozowanie potrzeb i prowadzenie badań w zakresie kultury i edukacji.
10. Promowanie otwartej edukacji.
11. Wsparcie merytoryczne osób czy podmiotów pracujących z młodzieżą i dla młodzieży oraz działających w środowisku lokalnym i na jego rzecz.
12. Przeciwdziałanie patologizacji społeczeństwa.
13. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie wartości z nim związanych.
14. Propagowanie świadomego uczestnictwa i świadomego odbioru - kultury, sztuki, edukacji, działań animacyjnych.

§ 5

           Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie festiwali, spotkań, wystaw, wernisaży, koncertów, spektakli, seansów filmowych, prelekcji oraz innych imprez kulturalnych.
2. Organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, forów, debat, paneli dyskusyjnych, spotkań, wykładów, kursów oraz innych działań o charakterze edukacyjnym.
3. Integrowanie młodzieżowego środowiska kulturalnego - twórczego oraz animacyjnego - poprzez organizowanie imprez, w tym: spotkań integracyjnych, pikników, wycieczek, plenerów artystycznych, balów, kolonii, półkolonii i innych.
4. Organizowanie i finansowanie kursów, wystaw indywidualnych i zbiorowych, plenerów, konkursów oraz warsztatów twórczych, również interdyscyplinarnych, przygotowywanie portfolio artystów.
5. Organizowanie wymiany doświadczeń oraz wsparcie intelektualne w zakresie objętym celami Fundacji.
6. Działalność wydawniczą związaną z celami statutowymi Fundacji, polegającą na wydawaniu publikacji, broszur, książek, plakatów, ulotek, pocztówek itp. i ich rozpowszechnianiu.
7. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, medialnej.
8. Prowadzenie działalności informacyjnej o jednostkach udzielających pomocy w zakresie objętym celami Fundacji, zasadach korzystania z takiej pomocy i metodach pracy tych jednostek.
9. Szkolenie wolontariuszy oraz innych osób związanych z Fundacją.
10. Działalność promocyjną i reklamową, skierowaną głównie na promowanie działań objętych celami Fundacji a także podmiotów i osób prawnych oraz fizycznych wspierających te działania.
11. Organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji.
12. Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą.
13. Wspieranie inicjatyw dotyczących sztuki, kultury i edukacji.
14. Popularyzację nowych zjawisk w kulturze i edukacji: niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych, nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej, edukacji pozaformalnej i innych.
15. Gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów określonych w §4  Statutu i na rzecz Fundacji.

§ 6

1. Fundacja w celu realizacji swoich zadań może podjąć współpracę z instytucjami     i organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami     gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i     instytucji zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK FUNDACJI

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji,
c. przychodów ze zbiórek  publicznych,
d. przychodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych
e. odsetek bankowych pochodzących z lokat kapitałowych i  operacji finansowych.
     
3.     Środki finansowe Fundacji gromadzone są na rachunkach bankowych     złotówkowych
i dewizowych.
4.     Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na     działalność statutową.
5.     W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
           przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili
           składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
           przewyższa długi spadkowe.
6.     Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 8

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji – zwana dalej „Radą”
2. Zarząd Fundacji – zwany dalej „Zarządem”.

RADA FUNDACJI

§ 9

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji
    a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
    b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    c)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot  uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka.


§ 10

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. W razie niezwołania posiedzenia w statutowym terminie zwołuje je Zarząd.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. O posiedzeniu Rady muszą być powiadomieni wszyscy jej członkowie, przy czym niestawiennictwo prawidłowo wezwanego członka nie wpływa na ważność uchwał podejmowanych przez Radę.

§ 11

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa i członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Pomoc w definiowaniu merytorycznych kierunków rozwoju Fundacji.
5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
6. Uchwalanie zmian w statucie Fundacji na wniosek Zarządu.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 12

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) odwołania przez Radę,
d) śmierci członka.
6.     Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
    przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo     skarbowe,


§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
    a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów             finansowych,
    b) uchwalanie regulaminów,
    c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
    d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia         pracowników Fundacji,
    e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do         kompetencji innych organów,
    f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
    g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu     Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności Vice Prezes lub inny upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.
5. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji do dnia 31 marca każdego roku.

§ 15

1. Zarząd odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym lub telefonicznie na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu wraz z powołanym przez Zarząd Pełnomocnikiem.

§ 17
           
1.  Zarząd Fundacji może powołać swoje ciało doradcze - Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.
2.  Zarząd Fundacji może powołać Zespół Fundacji. Sposób funkcjonowania i zasady działania Zespołu Fundacji zostają ustalone odrębną uchwałą Zarządu.ROZDZIAŁ V: ZMIANA STATUTU

§ 18

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu wyrażony w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów oddanych.


ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Rada. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Rada na wniosek Zarządu.

§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 21

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz w przypadku  jednomyślnego podjęcia w tym przedmiocie uchwały  Rady Fundacji  na wniosek Zarządu, wyrażony w formie podjętej jednomyślnie uchwały.

§ 23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w niniejszym Statucie.

 

 

 

 

Lubelska organizacja pozarządowa, której działania adresowane są przede wszystkim do młodzieży oraz studentów. W skład Zespołu Fundacji wchodzi ok. 30 młodych osób, a ich działania realizowane są zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Główne projekty Fundacji swoim zasięgiem obejmują 6 województw w Polsce, stałą współpracę z ponad 20-stoma lubelskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, czterema uczelniami wyższymi oraz jednostkami Urzędu Miasta Lublin (Wydział Kultury, Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów). Rokrocznie w projektach organizowanych przez Teatrikon, na różnym poziomie zaangażowania, bierze udział ponad 5000 młodych ludzi. Działania organizacji skupiają się na trzech kluczowych obszarach: Twórczości, Edukacji oraz Animacji.